Penulisan dan Penyelidikan

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Penulisan dan Penyelidikan


PENERBITAN 

(Nama Pengarang, Tahun, Tajuk Makalah, Nama Jurnal, No. Jilid, Keluaran, Halaman)

1. Hasanah binti Abd. Khafidz dan Zahri bin Hamat , 2013 , World Universities` Islamic Philantrophy Conference 2013 (WUIPCON 2013) , Zakat ke atas Hartanah: Kajian Tekstual Terhadap Fatawa Jami`ah fi Zakah al-Iqar ,
2. Irwan bin Mohd. Subri & Hasanah binti Abd. Khafidz , 2013 , International Seminar on Usul Fiqh (i-SUFI 2013) , Tahqiq al-Manat dan Aplikasinya pada Zaman Moden ,
3. Hasanah binti Abd. Khafidz , 2013 , International Seminar on Usul Fiqh (i-SUFI 2013) , Penggunaan kaedah `La Yunkar Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Zaman wa al-Makan` dalam pentafsiran asnaf zakat ,
4. Hasanah binti Abd. Khafidz dan Zahri bin Hamat , 2013 , Islamic Philantrophy for Ummah Excellence , 647-656
5. Irwan bin Mohd. Subri, Hasanah binti Abd. Khafidz & Mohd Hapiz bin Mahaiyadin , 2014 , Journal of Fatwa Management and Research , Iktikaf di Surau: Kajian Terhadap Keputusan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara` Wilayah Persekutuan , 3 , 1-30
6. Irwan Mohd Subri, Hasanah Abd. Khafidz , 2014 , System (will be updated) ,
7. Hasanah Abd. Khafidz , 2014 , Jurnal Majlis Islam Sarawak , Fenomena Pembentukan dan Perubahan Hukum Pasca Pemerintahan Rasulullah SAW , Bil. 3 / Edisi Ketiga , Bil. 3 / Edisi , 22-31
8. Hasanah Abd Khafidz, Nasruddin Yunos , 2014 , Tamadun Islam dan tamadun Asia , 78-103
9. Mohd Arip Kasmo, Abur Hamdi Usman, Aminudin Bashir, Jamsari Alias, Mohamad Mohsin Mohamad Said, Zulkifli Mohamad, Hasanah Abd Khafidz, Nazri Muslim, Khalim Zainal , 2015 , Mediterranean Journal of Social Sciences , The Perception of the People in Malaysia on the Relation between Science and Human Problems , 6 , 4S1 , 374-379
10. Azman Ab Rahman & Hasanah Abd Khafidz , 2015 , Ensiklopedia asnaf dan skim agihan zakat di Malaysia , 296
11. Irwan Mohd. Subri, Hasanah Abd. Khafidz & Siti Nurun Najwa Syamsuddin , 2015 , International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion , Qanun al-khidmat al-maliah al-islamiyyah 2013 wa dawruhu fi tashji` al-tamwil al-islami fi maliziya (Islamic financial services act 2013 dan peranannya dalam kehartaan islam di Malaysia) , 339-343
12. Rozita Ibrahim; Fazilah Idris; Rozmel Abdul Latiff; Hasanah Abd Khafidz; Nasrudin Yunos , 2015 , Inovasi pengajaran dan pembelajaran Kursus Hubungan Etnik secara MOOC ,
13. Fazilah Idris; Hasanah Abd Khafidz; Rozita Ibrahim; Rozmel Abdul Latiff; Ahmad Zamri Mansor , 2015 , Rekacipta bahan P&P kursus hubungan etnik secara MOOC ,
14. Rozita Ibrahim; Fazilah Idris; Rozmel Abdul Latiff; Hasanah Abd Khafidz; Ahmad Zamri Mansor; Nazri Muslim; Nasruddin Yunos , 2015 , MOOC dalam pengajaran dan pembelajaran kursus hubungan etnik: kesalinghubungan melampaui batas ruang dan waktu ,
15. Azman Ab. Rahman, Irwan Mohd. Subri, Zahari Mahad Musa, Hasanah Abd. Khafidz, Nabilah Yusof, Nor Asiah Yaakub & Ainatul Syafiqah Mohd Din , 2015 , Model Institusi Pendidikan melalui pembiayaan dana zakat ,
16. Fazilah Idris, Hasanah Abd Khafidz, Ahmad Zamri Mansor, Rozmel Abdul Latiff & Rozita Ibrahim , 2015 , NATIONAL UNIVERSITY CARNIVAL ON E LEARNING 2015 (NUCEL 2015) , Rekacipta Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Hubungan Etnik Secara Massive Open Online Course (MOOC) ,
17. Fatin Hazwani Siran dan Hasanah Abd Khafidz , 2015 , Knovasi Pengajaran dan Pembelajaran , Interaksi Dalam Meningkatkan potensi Pelajar Kursus Pembangunan Diri ,
18. Hasanah binti Abd. Khafidz & Fatin Hazwani binti Siran , 2015 , 5 CARA EFEKTIF MENAWAN HATI PELAJAR DENGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN ,
19. Mohd Arip Kasmo, Abur Hamdi Usman, Hamdzun Haron, Abdul Salam Yusuf,Fazilah Idris, Nasruddin Yunos & Hasanah Abd Khafidz. , 2015 , Asian Social Science , The Compatibility between the Quran and Modern Science: A Comparative Study among Malaysian , 11 , 10 , 299-306
20. Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Ahmad Zamri Mansor, Hasanah Abd Khafidz, Nasruddin Yunos & Nazri Muslim , 2016 , Prosiding Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4 (COSNA 4) 2016 , Pendekatan mooc untuk melestarikan kesepaduan sosial dalam kalangan generasi-Y , 524-531
21. Fazilah Idris; Hasanah Abd Khafidz; Rozita Ibrahim; Rozmel Abdul Latiff; Ahmad Zamri Mansor , 2016 , Pembangunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Hubungan Etnik Secara Massive Open Online Course (MOOC) ,
22. Rozita Ibrahim, Fazilah Idris, Rozmel Abdul Latiff, Hasanah Abd Khafidz dan Nasruddin Yunos , 2016 , Kursus Hubungan Etnik Secara MOOC Melonjak Kesepaduan Sosial ,
23. Siti Fariza Mohd Fisal, Hasanah Abd.Khafidz, Irwan Mohd. Subri, Azman A.Rahman , 2016 , Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa , Aplikasi kaedah fiqh al-Darurah tuqaddar biqadariha dalam agihan zakat untuk mangsa banjir , 8 , Special Edition , 37-43
24. Nazri Muslim, Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Nasruddin Yunos, Ahmad Zamri Mansor, Hasanah Abd. Khafidz , 2016 , Al-Hikmah , Persepsi pelajar UKM terhadap hubungan etnik di Malaysia , 8 , 2 , 38-59
25. Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Hasanah Abd. Khafidz, Ahmad Zamri Mansor, Nasrudin Yunos & Nazri Muslim , 2016 , Action Research: A Window to New Experiences in Teaching and Learning , 21
26. Muhamad Faisal Ashaari, Rosmawati Mohamat Rasit & Hasanah Abd Khafidz , 2016 , Mengenali Manusia dari Perspektif al-Quran (Asas Psikologi dan Komunikasi Dakwah) , 137
27. Wan Nurul Anis Wan Ismail, Zulkefli Aini, Hasanah Abd Khafidz , 2016 , Prosiding Seminar Antarabangsa Multi Etnik dan Silang Budaya / Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi Fakulti Pengajian Islam UKM , Konsep co-existence dari perspektif islam dan aplikasinya dalam pengurusan kepelbagaian etnik di Malaysia satu tinjauan awal , 1 , 1 , 1-8
28. Fazilah Idris, Nasruddin Yunos, Hasanah Abd Khafidz, Rozmel Abdul Latiff, Rozita Ibrahim , 2016 , International University Carnival On E Learning 2016 (IUCEL 2016) , Adaptation of Addie model in inventing ethnic relations MOOC teaching and learning (T&L) materials ,
29. Muhamad Faisal Ashaari & Hasanah Abd Khafidz , 2016 , Isu Kontemporari Had Kifayah Zakat dan Pengurusan di Malaysia , 16
30. Hasanah Abd Khafidz , 2017 , Cinta Serata Alam , 8
31. Tengku Nor Husna Tengku Jamil, Hasanah Abd Khafidz & Khazri Osman , 2017 , Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah , Pengajaran Pendidikan Sirah Melalui Konsep Berfikir Menurut Al-Quran , 318-324
32. Hasanah Abd Khafidz , 2017 , Pentafsiran Asnaf Zakat di Malaysia Mengikut Masa dan Tempat , 272
33. Nazri Muslim, Fazilah Idris, Rozita Ibrahm, Nasruddin Yunos, Ahmad Zamri Mansor dan Hasanah Abd. Khafidz , 2017 , Proceedings of The International Conference on Islam, Development & Social Harmony in Southeast Asia , Kursus hubungan etnik sebagai pembugar keharmonian sosial pelajar: kajian di UKM , 1 , 1 , 145-159
34. Hasanah binti Abd Khafidz , 2017 , Impact Magazine , Engendering Versatile Preachers , 75
35. Hasanah Abd Khafidz, Zainab Ismail & Zulkefli Aini , 2017 , Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah Ke-3 , Tema: Dakwah dalam dunia terhubung , 1-503
36. Fatin Nabillah Md Bahrudin, Hasanah Abd. Khafidz & Zulkefli Aini , 2017 , 3rd International Seminar on Da`wah (ISOD III) , PENYEBARAN PEMIKIRAN BERKAITAN AKIDAH DALAM LAMAN WEB SISTERS IN ISLAM (SIS) ,
37. Tengku Nor Husna Tengku Jamil, Hasanah Abd Khafidz, Khazri Osman , 2017 , PROSIDING SEMINAR ANTARABANGSA DAKWAH KE-3 , KREATIVITI BERDAKWAH MELALUI TEKNOLOGI , 97-103
38. Hazwan Aroff Hamidi & Hasanah Abd Khafidz , 2017 , PROSIDING SEMINAR ANTARABANGSA DAKWAH KE-3 , KOMUNIKASI KEPIMPINAN GURU: KAJIAN KE ATAS GURU AL-QURAN , 178-184
39. Azman Ab Rahman, Hasanah Abd Khafidz, Zahari Mahad Musa, Irwan Mohd Subri, Nor Asiah Yaakub & Siti Martiah Anwar , 2017 , Proceedings of the International Conference on Islam, Development & Social Harmony in Southeast Asia , KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT , 27-31


PENYELIDIKAN 
A. Penyelidikan Dana KSTI
(Tajuk, Kod Penyelidikan, Jenis Dana, Tarikh Mula - Tarikh Tamat, Peruntukan, Peranan)

1. Acceptance and Use of the Bus Safety Awareness using 4IR Technology for a Personalized and Meaningful Learning Experience, DCP-2017-020/3, Dana Cabaran Perdana, 01/02/2018 - 31/01/2020, RM106000.00, Penyelidik Bersama
2. Pelaksanaan dan Pemantauan Kursus CITRA, DPP-2015-CITRA, Dana Pembangunan Penyelidikan PTJ, 15/06/2015 - 30/09/2016, RM10000.00, Penyelidik Bersama
3. Program Penyelidikan dan Penerbitan, DPP-2014-CITRA, Dana Pembangunan Penyelidikan PTJ, 01/04/2014 - 31/03/2015, RM30000.00, Penyelidik Bersama
4. Kerangka Pembelajaran Atas Talian Secara Massive Open Online Course (MOOC) Mengenai Zakat, GGP-2017-089, Geran Galakan Penyelidikan, 15/12/2017 - 14/12/2019, RM10000.00, Ketua Projek
5. PEMBINAAN BUKU BIMBINGAN ASAS FARDHU AIN KEPADA MASYARAKAT ORANG ASLI DI KELANTAN., PP-2017-003, Geran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 26/12/2016 - 26/12/2018, RM10000.00, Penyelidik Bersama
6. MOOC Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hubungan Etnik: Pelengkap Bukan Pengganti, PTS-2014-089, Projek Tindakan/Strategik, 01/04/2015 - 30/09/2016, RM20000.00, Penyelidik BersamaBuku


Penulisan popular 

No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage